In het voorjaar hebben wij een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Peel en Maas voor het plan Tiny Kepegchel.

De Gemeente Peel en Maas heeft aangegeven in principe medewerking te verlenen, onder een aantal voorwaarden, aan Tiny Kepegchel.

Tiny Houses, 15 jaar en de kernwaarden Duurzaam & Community worden als leidraad aangenomen. Wel zijn er een aantal overwegingen en kaders aan ons meegegeven waar we nu mee aan de slag gaan, op weg naar een vergunningsaanvraag.

Hoe gaan we dat doen?

 1. Voor de vergunningsaanvraag hebben we een definitief ontwerp van het terrein, de infrastructuur op het terrein en de plekken van de Tiny Houses nodig.
 2. Voor de vergunningsaanvraag is het nodig om onderzoeken uit te laten voeren op het gebied van akoestiek en bodem kwaliteit.
 3. De Gemeente heeft ons in overweging gegeven de aantallen Tiny Houses te verlagen. We verlagen het aantal van 14 naar 11 Tiny Houses, in het definitieve ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.
 4. We voldoen niet aan de normen van de parkeernota, dat is een bewuste keuze. We zullen deze keuze beargumenteren.
 5. We zullen een drietal ontwerpen van Tiny Houses maken die dienen als toetskader voor de bouwvoorschriften in verband met de uitgebreide omgevingsvergunning. Ook mogen de Tiny Houses niet te groot en hoog worden. In de ontwerpen zullen we dit uitwerken.
 6. De verrijking van de natuur blijft behouden na de periode van 15 jaar.
 7. De Tiny Houses zullen worden aangesloten op het rioleringssysteem en de helofytfilters komen daarmee te vervallen.
 8. De juridische constructie en de gevolgen hiervoor voor de bewoners moet worden uitgewerkt en onderbouwd.
 9. Wij vinden het van groot belang om in gesprek te blijven met onze omgeving over de plannen die we hebben. Dit doen we via informatie op onze website, inzet van social media en het toelichten van de vervolgstappen door middel van korte presentaties bij de vergaderingen van:
 1. Het Dorpsoverleg Egchel (28 september om 19.30 uur bij ’t Erf te Egchel)
 2. Pius Proat van het Pius Park (29 september 2022 om 19.30 uur. Locatie nog niet bekend)

Verder staat nog op de planning:

 1. Op 3 September organiseren wij een bijeenkomst voor potentiële bewoners
 2. In het najaar, zodra de ontwerpen van het terrein en de voorbeeld Tiny Houses gereed zijn, organiseren we een open inloop.

En dan zijn er nog veel meer zaken die we de komende tijd zullen uitwerken.

Wordt vervolgd!