F.A.Q.Veel gestelde vragen

Inleiding

Op deze pagina vind u de veel gestelde vragen. We hebben een onderverdeling gemaakt in de verschillende categorieën. Staat uw vraag er niet bij, bel of mail ons gerust! De FAQ wordt gedurende de doorontwikkeling van ons project regelmatig aangepast. 

Tiny Kepegchel

Hoe lang mag je wonen in een Tiny House bij Tiny Kepegchel?

Voor Tiny Kepegchel wordt een afwijking van het bestemmingsplan verleend, waardoor het mogelijk is er 15 jaar te wonen.

Wat gebeurd er na afloop van de periode bij Tiny Kepegchel?
Aan het einde van de looptijd moet de bewoner zelf zorg dragen voor het verplaatsen van het Tiny House. Aan het einde van de termijn blijven de hoogstamfruit/noten bomen en hagen aanwezig op het terrein.
Is Tiny Kepegchel openbaar toegankelijk?
Tiny Kepegchel wordt nooit een openbaar toegankelijk terrein zoals terreinen van de Gemeente. We willen graag over het terrein een wandelverbinding realiseren die het Pius Park verbind met de kern Egchel. Dit wandelpad wordt s’-avonds afgesloten voor publiek door de poorten te sluiten. Aan het einde van de 15 jaarstermijn is het de keuze van de grondeigenaren of het terrein toegankelijk blijft voor derden.
Hoeveel Tiny Houses worden er gerealiseerd en hoe groot mogen ze zijn?

Op de pagina Tiny Kepegchel vind u een kaart van het ontwerp van het terrein. In totaal worden er 11 kavels voor Tiny Houses ingericht en 1 gemeenschappelijke ruimte.

Voor de toekomstige bewoner is het van belang te weten dat de maximale bebouwde oppervlakte 50 m2 per kavel bedraagt.

Een bijgebouw bij het Tiny House is niet toegestaan

Is er een tuin bij elk Tiny House?

Elke kavel is 7 x 14 meter, dus 98 m2. Daarvan mag maximaal 50 m2 bebouwd zijn. Dit is inclusief veranda’s en terras. Er blijft dus minimaal 48 m2 privé tuin over. Erfafscheiding worden gemaakt door de aanplant van hogere beplantingstypen uit het landschappelijke inpassingsplan. Afbakening door middel van schapen/kastanje hekwerk of gevlochten wilgentakken, beiden in combinatie met landelijke houten poort is mogelijk. Andere typen zoals schuttingen of hekwerken zijn niet toegestaan.

Welke faciliteiten worden gedeeld?

Er wordt 1 gemeenschappelijke ruimte (het 12e Tiny House op het ontwerp van het terrein), 14 parkeerplaatsen, fietsenstalling en berging en een afval/compost corner gerealiseerd. Daarnaast is het terrein 4.400 meter groot en is ruim 3.300 meter voor gezamenlijk gebruik.

Mogen er auto’s op het terrein?

Het terrein wordt autovrij. Men parkeert bij de ingang. Enkel voor het vervoeren van zware materialen, onderhoud of transport van Tiny Houses wordt de transportweg gebruikt.

Wat betekent duurzaam in Tiny Kepegchel?

Duurzaam wordt toegepast in het plan in de periode om te wonen (15 jaar) , de technische installaties (Semi) Off Grid, het (her)gebruik van materialen, de minimale footprint, financiële zelfredzaamheid en samenwerking op basis van de community gedachte. Dit alles leidt tot een duurzame verbetering van het woon en leefklimaat.

Wat betekent community in Tiny Kepegchel?

De community gedachte is verwerkt in dit plan. Community betekent in dit geval samen. Initiatiefnemers realiseren samen met bewoners en omgeving het plan Tiny Kepegchel. De bewoners nemen deel in een bewonersgroep. Deze bewonersgroep onderhoud het terrein en de gemeenschappelijke faciliteiten.  Maar staan ook open voor het delen van kennis en ervaringen vanuit Tiny Kepegchel met de omgeving.

Juridisch

Wordt de Tiny House bewoner eigenaar?

De Tiny House bewoner, ontwerpt en realiseert het Tiny House zelf en is eigenaar van het Tiny House. De grond blijft eigendom van de huidige eigenaar. Voor meer informatie neem contact met ons op. 

Is inschrijving in de Gemeentelijke Basis Registratie Personen mogelijk?

Omdat het bij Tiny Kepegchel enkel mogelijk is om zelf te wonen, (verhuur of 2e woning is niet toegestaan) is een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Registratie Personen op het adres van Tiny Kepegchel de voorwaarde. Elk Tiny House krijgt een eigen adres aanduiding.

Wat gebeurd er als een bewoner wil verhuizen?

Het Tiny House is eigendom van de bewoner. Bij de wens tot verhuizen zijn er twee mogelijkheden: Het Tiny House gaat met de bewoner mee naar een nieuwe plek en er komt een plekje vrij voor een nieuwe bewoner. Of de bewoner verkoopt het Tiny House op Tiny Kepegchel aan een volgende bewoner.   

Welke procedure moet worden gevolgd voor dit plan?

Een uitgebreide procedure tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

Hebben bewoners een omgevingsvergunning nodig?

In de procedure voor de afwijking van het bestemmingsplan willen we meteen een kader stellen voor regels die bij de aanvraag van een omgevingsvergunning per Tiny House op Tiny Kepegchel getoetst gaan worden. Zie FAQ: Spelregels Omgevingsvergunning, Bouwbesluit 2012, BENG en Welstand.

Financieel

Wat kost het gebruik van de grond?

Voor het gebruik van de grond is een vergoeding verschuldigd. Neem contact met ons op voor de tarieven. 

Is het mogelijk een hypotheek af te sluiten?

Er zijn enkele banken die hier aan mee werken zoals de Triodosbank. Het is in verhouding tot de toegestane tijd om te wonen erg kostbaar om een hypotheek te sluiten. De kosten van taxatie, notaris en advieskosten zijn relatief hoog ten opzichte van de duur van 15 jaar die je hier kunt wonen.

Welke gemeentelijke heffingen zijn van toepassing?

Gemeentelijke heffingen voor Riool en afval worden per huisnummer, lees per Tiny House, geheven. Gebruikersdelen in de OZB daarover moeten nog afspraken gemaakt worden met de Gemeente. Ook over de heffingsgrondslagen (waarderingen) van de Tiny Houses waarover de heffingen worden berekend.

Wat zijn de kosten voor de gezamenlijke bewonersgroep?

Elke maand betalen de bewoners een bedrag voor lidmaatschap aan de bewonersgroep. Dit bedrag is voor het onderhoud van het terrein en de faciliteiten. De groep bepaald gezamenlijk het huishoudelijke regelement, maakt een begroting voor de taken en verdeeld dat in de gemeenschappelijke bijdrage per bewoner of Tiny House.

Wat zijn de kosten door de omgevingsvergunning voor de bewoner?

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening, titel 2, hoofdstuk 19 van de Gemeente Peel en Maas zijn de leges opgenomen voor de aanvraag van een Legesvergunning.

Gezien de aard van dit project en bijbehorende procedure  (het type Tiny House, de procedure afwijken bestemmingsplan en artikelen en bijbehorende kaderstelling voor alle Tiny Houses in dit project en de tijdelijkheid van 15 jaar die door de initiatiefnemer wordt gevolgd) hebben we met de Gemeente afspraken gemaakt over de van toepassing zijnde en niet van toepassing zijnde legesgronden en tarieven, voor de initiatiefnemer en bewoner.

Neem contact op voor meer informatie.

Spelregels omgevings-vergunning, Bouwbesluit 2012, BENG en welstand

Welke afmetingen zijn belangrijk om rekening mee te houden in het ontwerp?
 • De minimale woonoppervlakte van het Tiny House is 20,2 m2 (18m2 verblijfsruimte en 2,2 m2 badkamer/toilet)
 • Een Tiny House heeft maximaal 50 m2 bebouwde oppervlakte.
 • De kavel is 7 meter breed en 14 meter lang.

  Er zijn nog meer bepalingen vastgelegd in het Beeld Kwaliteit Plan. Maak een afspraak voor meer informatie.

Welke andere voorschriften zijn er om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit 2012?
 • Het Tiny house wordt gezien als een woonfunctie voor particuliere eigendom.
 • In het project Tiny Kepegchel is sprake van zelfbouw door particulieren. Natuurlijk moet er expertise in het bouwproces ingehuurd worden. Projectbouw en / of kant en klare bouwoplossingen zijn niet toegestaan.
 • Gelijkwaardigheidsbepaling (hierdoor is het mogelijk af te wijken van een prestatie eis die in het bouwbesluit is opgenomen)
 • Er worden geen eisen gesteld aan inrichting. Een slaaploft wordt gezien als een hoogslaper en dus als inrichting. Door meervoudig ruimtegebruik en slimme opbergsystemen kan bij een ruimte die kleiner is dan in de prestatie eis voorgeschreven op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling toch aan het bouwbesluit voldaan worden.
 • Er moet sprake zijn van een gelijkwaardige veilige, gezonde, bruikbare, energiezuinige en milieuprestatie. Een rapport voor constructieve veiligheid, gezondheid en brandveiligheid moet worden overlegd door de bouwer.
Moet het Tiny House voldoen aan de BENG normen?

Het Tiny House hoeft niet te voldoen aan de BENG normen omdat het een gebouw voor tijdelijke bewoning betreft. De afweging ligt bij de toekomstige bewoner of hij de woning aan de BENG normen wil laten voldoen. Bij een woning die langer dan 15 jaar meegaat is dit raadzaam.

Is er sprake van toetsing aan welstandeisen?

Om de kwaliteit te waarborgen is een Beeld Kwaliteit Plan opgesteld voor Tiny Kepegchel. Dit plan is bindend voor de bewoners.

Technische installaties

Hoe kun je zelfvoorzienend zijn in elektriciteit?

Voor elektriciteit wordt gebruik gemaakt van installaties (zonnepanelen, accu’s en omvormers) waarmee wordt voorzien in voldoende energie voor eigen gebruik. Berekening van energiegebruik op piekmomenten en daarin voorzien in de juiste installaties en opslagcapaciteit zijn daarmee van belang. 

Hoe kun je zelfvoorzienend zijn in watergebruik?

Hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt voor toilet, wasmachine en sproeien van de tuin. Elk Tiny house krijgt een aansluiting op de waterleiding voor garantie drinkwaterkwaliteit in keuken en badkamer.

Elk Tiny House wordt verplicht aangesloten op het riool in verband met beleid Gemeente en Waterschap. 

Is een droog/compost toilet toegestaan?

Het gebruik van een droog/composttoilet is toegestaan.

Is er een gas aansluiting?

Er is geen gas aansluiting aanwezig.

Waar kan ik informatie over technische installaties om zelfvoorziening te wonen, vinden?
Er is veel informatie te vinden via internet. (Koen Brouwer Youtube, Green Evelien, Blogjes van Marjolein in ’t Klein en vele leveranciers van systemen). Echter we willen als initiatiefnemers ook samen met de geïnteresseerden of toekomstige bewoners een informatie/opleiding dag voor organiseren. Zodat we collectief deze kennis vergaren. Voor deelname aan deze dag zijn dan wel kosten verbonden. Hier komt nog meer info over.

Brand veiligheid

Welke maatregelen zijn er verplicht voor elke bewoner van het Tiny House?

Een brandblusser, koolmonoxidemelder en rookmelders (volgens juiste standaarden) in het Tiny House  zijn verplicht. En er moet een vluchtweg/raam zijn op de verdieping of loft.

Welke maatregelen worden er getroffen op het terrein?
Om de brandveiligheid op het terrein te garanderen op het terrein is er een brede transportweg (ongeveer 3 meter). die zorgt dat een bluswagen en hulpdiensten altijd dicht bij de Tiny Houses kunnen komen. Ook kan de minimale afstand van 5 meter tussen de Tiny Houses gewaarborgd worden. Via 1 zijde is het terrein altijd toegankelijk (zonder poort). Auto’s worden geparkeerd bij de parkeerplaatsen op het terrein en mogen niet bij de woning staan.

Communicatie

Communicatie van Tiny Kepegchel?

Voor communicatie over ontwikkelingen in het plan maken we gebruik van de website, social media en nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zullen ook op de website gepubliceerd worden en worden via mail verstuurd als je je daarvoor aanmeld: info@tinykepegchel.nl.

FAQ worden geactualiseerd als er nieuws is te melden. Volg onze social media kanalen voor inspiratie, nieuws en activiteiten. 

Wat draagt Tiny Kepegchel bij aan het Pius Park?

Het Pius Park is een gebiedsontwikkeling die naast Tiny Kepegchel plaatsvind. Een heel tof ambitieus plan waarin professionele partners (Onderwijs, zorg en wonen), ondernemers en verenigingen samenwerken aan Hét leef- en sportpark van en voor iedereen.

Tiny Kepegchel heeft zich aangesloten als partner bij het Pius Park. De bijdrage van Tiny Kepegchel aan het Pius Park bestaat vooralsnog uit:

 • Ondersteuning aan het vormen van de nieuwe organisatie Pius Park en het uitdragen en invulling geven aan de doelen van het Pius Park
 • Het toevoegen van een wandelverbinding die een extra mogelijkheid bied voor wandelaars om de verbinding tussen Egchel en het Pius Park te maken. Deze is toegankelijk als de bewoners van Tiny Kepegchel de poorten openen.
 • Het samen met Pius Park partners werken aan deelmobiliteit voor de wijken om het Pius Park heen.
Wat draagt Tiny Kepegchel bij aan Egchel?

We vinden het van belang om dit plan waarde toe te laten voegen voor de kern Egchel.

 • We willen met ons project het duurzame karakter waarin Egchel al erg sterk is, met Giel Peeters hof en de coöperatieve windmolens, nog meer uitdragen.
 • Het toevoegen van een wandelverbinding zorgt voor een extra mogelijkheid voor wandelaars om de verbinding tussen Egchel en het Pius Park te maken. Deze is toegankelijk als de bewoners van Tiny Kepegchel de poorten openen.
 • Bij de ambitie voor het realiseren van deelmobiliteit in samenwerking met het Pius Park willen wij ook de verbinding met Egchel zoeken op dit thema. Dit doen we via het Dorpsoverleg Egchel.
Een afspraak maken?

Of je hier nu wilt komen wonen of op een andere manier wil bijdragen of meer informatie wil hebben, neem dan contact met ons op. Dan plannen we graag een (online) afspraak.